TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN

Cùng bắt đầu học nào

Các tài nguyên được thiết kế để giúp bạn và nhóm của bạn học hỏi và phát triển.

  • Clear filters
  • Sort by

  • Resource Type

Sẵn sàng thu hẹp khoảng cách kỹ năng và thay đổi nhóm của bạn?

Khám phá các tài nguyên

28 Kết quả

Hội thảo trên web

AI-Powered Learning: Bridging the Skills Gap With Udemy

Aug. 14, 2024
Hội thảo trên web

Leading the Way: GenAI Conversations

Cuộn lên trên cùng