Các lộ trình học tập dành cho Chuyên gia kỹ thuật

GenAI dành cho Người kiểm thử thâm nhập và Tin tặc có đạo đức

Lộ trình này bao gồm ChatGPT dành cho Tin tặc có đạo đức và Người kiểm thử thâm nhập; sau quá trình thâm nhập, khai thác trong quá trình phát triển và khắc phục hậu quả; và tấn công có đạo đức chống lại và sử dụng AI/LLM/ML.

Kỹ năng:

ChatGPT cho Người kiểm thử thâm nhập và Tin tặc có đạo đức

Sau quá trình thâm nhập, khai thác trong quá trình phát triển và khắc phục

Tấn công có đạo đức chống lại và với AI, LLM, ML


Ngôn ngữ:

Tiếng Trung

Tiếng Anh

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Nhật

Tiếng Hàn Quốc

Tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Tây Ban Nha


Khoảng thời gian:

~14 giờ

Mục tiêu học tập:

  • Đạt được trình độ thành thạo về tấn công có đạo đức với ChatGPT, bao gồm Kali Linux, khai thác trong quá trình phát triển, tấn công phi kỹ thuật và bảo mật web.
  • Thành thạo các bước sau quá trình thâm nhập, khai thác trong quá trình phát triển và khắc phục bằng AI
  • Tìm hiểu cách thực hiện tấn công có đạo đức chống lại và với AI/LLM/ML

Đối tượng mục tiêu:

Người kiểm thử thâm nhập và Tin tặc có đạo đức

Biến AI thành đồng minh của bạn với Gói kỹ năng AI tạo sinh