Biến AI thành đồng minh của bạn với Bộ kỹ năng về AI tạo sinh (GenAI)

Với hơn 10 lộ trình học tập được tuyển chọn cẩn thận và luôn cập nhật, toàn bộ tổ chức của bạn không chỉ có thể thích ứng với sự phát triển của AI mà còn có thể tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ này.

Tăng tốc nâng cao kỹ năng GenAI trong toàn tổ chức của bạn

Bộ kỹ năng về AI tạo sinh (GenAI)

Nâng cao kỹ năng cho mọi người trong tổ chức của bạn bằng các lộ trình học tập được tuyển chọn, tập trung vào các kỹ năng AI cụ thể mà họ cần cho vai trò của mình